Baten

Benieuwd wat de baten voor uw gemeente zijn?

Baten

Benieuwd wat de baten voor uw gemeente zijn?

 

Baten


Gemeenten bereiden zich voor op hun nieuwe taken die per 2015 deel uitmaken van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) waarvan de uitwerking inmiddels steeds duidelijker wordt. Het maatschappelijk doel van de Wmo is ‘meedoen’. De wet moet ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en meedoen in de samenleving. Naast de overheid zijn ook professionals, gemeenten en cliëntorganisaties aan het zoeken naar de juiste invulling van het werken aan vitaliteit en zelfredzaamheid.
Zorg wordt steeds duurder, vooral de alreeds dure ouderenzorg. Deze kosten drukken op de begroting van elke gemeente en gezondheidsinstelling die zorg moet voorschrijven. Dit baart de gemeentes en instellingen veel zorgen over de betaalbaarheid nu en in de toekomst. Moeten zij straks cliënten weigeren om (dure) zorg te gebruiken?

16% toename van de gezondheidstoestand (Qaly), 58% van de fysieke zelfredzaamheid wat leidt tot een significante toename van de mentale gezondheid van 108%

Economische winst van gezondheid met behulp van QALY’s

Gezondheidswinst is in veel gevallen uit te drukken in geld. QALY’s worden door zorgeconomen gebruikt om de kosteneffectiviteit van gezondheidszorginterventies te bepalen. In Nederland wordt 1 QALY doorgaans gewaardeerd op € 80.000. Zorgeconoom Marc Pomp waardeerde in 1 QALY in zijn onderzoek voor het Ministerie van VWS op € 50.000. Een interventie die het leven met een jaar verlengt in volledige gezondheid (factor 1) mag, om kosteneffectief te zijn, maximaal € 80.000 kosten.
Andersom beredeneerd zou een interventie die € 2.000 kost, en die het gemiddelde leven met een jaar verlengt in volledige gezondheid, per saldo € 48.000 aan gezondheidswinst (uitgedrukt
in economische termen) opleveren.

QALY

Een QALY (Quality-Adjusted Life Years) is een maatstaf die de kwaliteit van één levensjaar aangeeft. De kwaliteit van het leven wordt uitgedrukt in een cijfer tussen 0 en 1, waarbij 0 = dood en 1 = volledig gezond. Dit cijfer wordt vermenigvuldigd met het aantal verwachte levensjaren. Als de kwaliteit van een patiënt bijvoorbeeld 0,25 is en het aantal verwachte levensjaren 4, dan is de QALY 1. Dit betekent dat deze patiënt één jaar in volledige gezondheid met zijn ziekte kan leven.

De baten voor de gemeente :

  • Verminderen van het beroep op maatschappelijke ondersteuning (WMO);
  • Verminderen van zorgkosten;
  • Veroorzaken van een paradigmashift m.b.t. de rol en positie van ouderen in onze samenleving, van ‘consumenten’ van zorg naar ‘producenten’ van welzijn en maatschappelijke participatie;
  • Vorm en inhoud aan de strategische beleidsdoelstellingen voor het sociaal domein, in het bijzonder het inzetten op preventie,  eigen kracht, empowerment, het versterken van en bouwen op het eigen sociaal netwerk, normaliseren in plaats van medicaliseren en het verminderen van inzet van professionele maatwerkvoorzieningen en zorg- en WMO-claim;
  • Grip krijgen op en preventie bewerkstelligen bij de groep ouderen die zich nog nauwelijks meldt voor zorg en ondersteuning, maar dat in de nabije toekomst waarschijnlijk wel gaat doen. Een groep die niet per definitie warm loopt voor het bestaande welzijnsaanbod in de gemeente;

De interventie draagt eraan bij dat de ouderen langer economisch en maatschappelijk productief blijven en (vergeleken met leeftijdsgenoten) significant minder beroep gaan doen op zorg.

Extra voordelen voor de gemeente zijn:

  • Imagoverbetering gemeente door haar vergrijzende bevolking de helpende hand te bieden dat ze langer zelfstandig thuis kunnen wonen, zich fitter en gezonder voelen en de mate van zelfredzaamheid en hogere kwaliteit van leven.
  • Reductie in de begeleidings- en zorgkosten ten opzichte van een inactieve oudere bevolkingsgroep, zowel in huisvesting (langer thuis kunnen blijven wonen), als in medicijngebruik, artsen bezoek en andere zorg.
  • Gemeentes kunnen zich met dit project profileren als stimulator van zorginnovatie voor haar vergrijzende bevolking en hierin een voorbeeldrol vervullen naar andere gemeentes.

Geen andere interventie levert de gemeente een doelgerichte oplossing voor de steeds groter wordende groep hulpbehoevende ouderen, een oplossing voor ouderen die meer en meer beroep zullen doen op de samenleving en de zorgkosten. Wél op tijd HRC Powerful Ageing starten betekent dat ouderen weer gaan bewegen, zich fitter en vitaler zullen voelen en fysiek in staat zullen zijn hun dagelijkse taken uit te voeren en wellicht zelfs weer uit kunnen breiden. Ze zullen daarmee behalve fysiek, ook sociaal maatschappelijk sterker komen te staan. Door deze verhoogde zelfredzaamheid, krijgen ze een betere kwaliteit van leven en dat levert de gemeente een “blijere” en minder zorgbehoevende toenemende ouderengroep op, die minder beroep zal doen op de zorgkosten en daarmee het maatschappelijk budget minder onder druk zullen zetten.

Kortom, HRC Powerful Ageing is een verantwoorde investering voor de gemeente om te voldoen aan de invulling en eisen van de Wmo met haar doelstellingen. Dit pakket biedt de oudere burgers  een concrete impuls voor een vitaler en gezonder leven, waarbij hun zelfredzaamheid én kwaliteit van leven wordt verhoogd.

Contact

hrc@powerful-ageing.nl

0573-745105

Adres

HRC Powerful Ageing

Hoeflingweg 20

7241 CH, Lochem

Nederland

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag

8.00 – 17.00 uur